Thông tư 59/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 59/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 29/03/2016
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 16/05/2016
Công báo 299 + 300
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 17/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 248/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017