Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 59/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 29/12/2015
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Người ký PHẠM MINH HUÂN
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Công báo 139 + 140
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 82/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT- BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2012/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 18/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2010/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 13/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/2010

hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 17/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013