Thông tư 58/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 58/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 13/06/2017
Trích yếu hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực
Công báo 483 + 484
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 17/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2013