Nghị định 55/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 55/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/06/2012
Trích yếu quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/08/2012
Công báo 427 + 428
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định về công tác gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 221/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2013

quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2015

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV
 • Ngày ban hành: 10/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2013

hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 31/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2014

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TTLT-BCT-BNV
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

ngày 14-9-2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
 • Ngày ban hành: 14/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2016

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2016