Thông tư 50/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 50/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/05/2017
Trích yếu hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 451 + 452, 453 + 454, 455 + 456
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015