Thông tư 49/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 49/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/04/2015
Trích yếu quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 29/05/2015
Công báo 545 + 546
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 203/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2010