Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 48/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 11/08/2010
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 25/09/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2013/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 10/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 24/2011/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 06/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2011