Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 10/04/2013
Trích yếu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015.
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Công báo 223 + 224
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1210/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2012

ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2406/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 08/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2013

hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 26/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2012

hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2012

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2010

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/2012

quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2011

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 3032/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2014

về việc đính chính Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1426/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013