Thông tư 38/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 25/03/2015
Trích yếu quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/04/2015
Công báo 509 + 510, 511 + 512, 513 + 514, 515 + 516, 517 + 518
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/2015

quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2015

về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/10/2015

quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2015/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 30/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2015

sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015

quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2015/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 13/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 169/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2015

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 214/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016

bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2016

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2016

hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2016

hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/2016

quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2016

hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 183/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 190/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/ QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 217/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 274/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017