Thông tư 38/2014/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 38/2014/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 05/09/2014
Trích yếu quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực 01/11/2014
Công báo 889 + 890
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2011

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 22/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật Đo lường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 3 5/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ- CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2012

quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2010/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2010

quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 21/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2012

quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 01/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 02/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2010/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 13/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/2010

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 14/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 09/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2016/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016