Thông tư 37/2016/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 37/2016/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.
Người ký NGUYỄN KIM ANH
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Công báo 131 + 132
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2010/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 31/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2011