Thông tư 348/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 348/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 16/02/2017
Công báo 133 + 134
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 22/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2016/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 22/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2016

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2016

hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
 • Ngày ban hành: 01/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015