Thông tư 340/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 340/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 29/12/2016
Trích yếu hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 12/02/2017
Công báo 119 + 120
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2261/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013