Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2016/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 31/10/2016
Trích yếu quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Công báo 1183+1184
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 24/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2013