Thông tư 329/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 329/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/12/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Công báo 103 + 104
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2016