Chỉ thị 31/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 31/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 02/11/2016
Trích yếu về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 1173+1174
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014

về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 31/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2012

về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017