Quyết định 293/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 293/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/02/2013
Trích yếu về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/02/2013
Công báo 111 + 112
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 29/12/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 21/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2013

hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/2015

phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1758/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2013

về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 28/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2264/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2017/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 27/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2017