Thông tư 29/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 29/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/02/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 12/04/2014
Công báo 341 + 342
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 205/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 29/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015