Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2016/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người ký NGUYỄN THỊ NGHĨA
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Công báo 133 + 134
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghi định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7 5/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TTBGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 777/QĐ-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 14/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2017