Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2015/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 29/05/2015
Trích yếu về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN MINH QUANG
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Công báo 637 + 638, 639 + 640
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 24/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2015

quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 27/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 24/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2016

về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2016