Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 26/2015/TTLT-BYT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 07/10/2015
Trích yếu quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
Người ký NGUYỄN VIẾT TIẾN - TRẦN ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 20/11/2015
Công báo 1143+1144
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 15/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 01/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011