Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 13/04/2011
Trích yếu hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.
Người ký NGUYỄN HỮU CHÍ - CAO VIẾT SINH - HỒ XUÂN HÙNG
Ngày hiệu lực 01/06/2011
Công báo 367 + 368
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 04/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 07/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 349/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2014