Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/12/2012
Trích yếu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin vế cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 -2015.
Người ký CAO VIẾT SINH - TRẦN ĐỨC LAI - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Công báo 129 + 130
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
Văn bản dẫn chiếu

về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2472/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 369/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 22/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014