Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 209/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/12/2013
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 03 + 04
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 25/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2016

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/VBHN-BTC
 • Ngày ban hành: 21/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2013
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017