Thông tư 17/2014/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2014/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 18/11/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TRẦN NAM
Ngày hiệu lực 25/11/2014
Công báo 1033+1034
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 21/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2014
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 31/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014

quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 23/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2014
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013