Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 04/12/2014
Trích yếu quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/02/2015
Công báo 1183+1184
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2014/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 24/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014

hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 07/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012