Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2016/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/06/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013.
Người ký PHẠM CÔNG TẠC
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Công báo 833 + 834, 835 + 836
Văn bản liên quan