Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 158/2015/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 12/10/2015
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Người ký VŨ THỊ MAI - NGUYỄN KHÁNH NGỌC
Ngày hiệu lực 30/11/2015
Công báo 1187+1188
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 13/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 226/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017