Thông tư 15/2018/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 15/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 04/04/2018
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2017/BGTVT.
Người ký NGUYỄN VĂN CÔNG
Ngày hiệu lực 01/12/2018
Công báo 507 + 508, 509 + 510, 511 + 512, 513 + 514, 515 + 516, 517 + 518, 519 + 520, 521 + 522
Văn bản liên quan