Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 08/10/2014
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.
Người ký NGUYỄN TRỌNG ĐÀM - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 23/11/2014
Công báo 1047+1048
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/2011

quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2010

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 221/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 12/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 24/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2012