Thông tư liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/09/2014
Trích yếu hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Người ký HUỲNH VĨNH ÁI - TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 15/11/2014
Công báo 1047+1048
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1610/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2011

quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2012

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 21/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2478/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 160/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2010