Thông tư 139/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 139/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 21/09/2010
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 05/11/2010
Công báo 585 + 586
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2013

hướng dẫn viêc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2012/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 30/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2013

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/2013

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin vế cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 26/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 20/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2013

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh được trích tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2013/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 13/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2014

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2014

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 21/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia Vệ sinh an toàn thực phàm giai đoạn 2012-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2013/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 21/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013

quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 221/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2011

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 06/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2013/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2015

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2014

hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 23/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2014

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2011/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 17/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2011/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 31/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 22/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2011

phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 749/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2011

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2014/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2014/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2014/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 02/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2011

hướng dẫn thực hiện các Điều 3,4,5,6,7,8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 03/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2011/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 129/2014/TTLT-BTC-BNV
 • Ngày ban hành: 05/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 cua Thủ tương Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 171/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2012

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2011/TTLT-UBDT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2012

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2014

hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 29/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT
 • Ngày ban hành: 14/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2012/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2015

quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án "Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 đến 2015".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 28/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/01/2015

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2012

quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 183/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 21/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2012

quy định một số nội dung chi, mức chi trong hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 18/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2012/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 08/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 166/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 214/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/02/2016

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 267/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 340/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017

quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 348/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2017