Thông tư liên tịch 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 22/09/2011
Trích yếu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011.
Người ký CAO VIẾT SINH - TRẦN ĐỨC LAI - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 07/11/2011
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin vế cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 26/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2331/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 369/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010