Thông tư 13/2014/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2014/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 31/10/2014
Trích yếu quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Người ký TRẦN ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 15/12/2014
Công báo 999 + 1000
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật lưu trữ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 28/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016