Thông tư 128/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 128/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 10/09/2013
Trích yếu quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/11/2013
Công báo 689 + 690, 691 + 692, 693 + 694, 695 + 696
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 190/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2014

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2014

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013

quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 175/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 24/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2010

về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2010

hướng dẫn viêc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 205/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 29/01/2011

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên Doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2015

quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014