Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 122/2011/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 17/08/2011
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký ĐINH TRUNG TỤNG - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 15/10/2011
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2013/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 13/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2014/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 30/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-UBDT
 • Ngày ban hành: 10/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2015

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012