Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 16/03/2015
Trích yếu hưởng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
Người ký CAO ĐỨC PHÁT
Ngày hiệu lực 05/05/2015
Công báo 397 + 398
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật An toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
 • Ngày ban hành: 09/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014

hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2010/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 01/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn viêc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 16/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 21/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về việc tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư số 12/2015/ TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2796/QĐ-BNN-QLCL
 • Ngày ban hành: 15/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015