Thông tư 118/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 118/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/08/2015
Trích yếu sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/10/2015
Công báo 973 + 974
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 220/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017