Luật 106/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 106/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 06/04/2016
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 341 + 342
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2016

hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hướng dẫn về lệ phí môn bài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 302/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017