Thông tư 106/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 106/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 08/08/2014
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 25/09/2014
Công báo 799 + 800
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2010

sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 108/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 225/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017