Thông tư 09/2014/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 09/2014/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 19/08/2014
Trích yếu quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
Người ký NGUYỄN BẮC SON
Ngày hiệu lực 03/10/2014
Công báo 867 + 868
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 29/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2010/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 29/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010