Thông tư 08a/2010/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08a/2010/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 25/03/2010
Trích yếu về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
Người ký ĐINH TRUNG TỤNG
Ngày hiệu lực 10/05/2010
Công báo 374 + 375
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02a/2015/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 23/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2015/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 16/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09b/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 20/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 23/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2012