Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 08/2016/TTLT-BTP-BNV
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 23/06/2016
Trích yếu quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
Người ký NGUYỄN KHÁNH NGỌC - NGUYỄN DUY THĂNG
Ngày hiệu lực 08/08/2016
Công báo 853 + 854
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2011/TTLT-BTP-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2010/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 26/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010

quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2010/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 04/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2010