Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 24/09/2014
Trích yếu quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Công báo 937 + 938
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1610/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa","Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 18/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2012