Thông tư 07/2013/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2013/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 31/07/2013
Trích yếu hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.
Người ký NGUYỄN DUY THĂNG
Ngày hiệu lực 15/09/2013
Công báo 503 + 504
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2013

về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2016/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016