Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2019/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 12/04/2019
Trích yếu quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Người ký NGUYỄN THỊ NGHĨA
Ngày hiệu lực 28/05/2019
Công báo 417 + 418
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2008

quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/07/2017
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2017

phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1299/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 03/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Văn bản hướng dẫn

sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghi định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7 5/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013