Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 05/VBHN-BNV
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 15/11/2017
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực
Công báo 879 + 880
Văn bản liên quan