Thông tư 05/2013/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 05/2013/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 20/02/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30//7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 06/04/2013
Công báo 161 + 162
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 13/2010/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 30/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/ TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18/2011/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 22/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 122/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 31/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011