Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2013/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 21/02/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người ký BÙI VĂN GA
Ngày hiệu lực 05/04/2013
Công báo 141 + 142
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghi định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7 5/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2123/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2010

quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2012/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2013
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2012/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 05/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hanh kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 29/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 29/06/2012