Chỉ thị 02/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/01/2013
Trích yếu về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 22/01/2013
Công báo 71 + 72
Văn bản liên quan